Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van bodystamps.nl
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Klachtenregeling
Artikel 13 - Geschillen
Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
    Klant: de natuurlijke persoon die voor zichzelf of in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met bodystamps.nl;
    Dag: kalenderdag;
    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of bodystamps.nl in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
    Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
    Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die bodystamps.nl ter beschikking stelt die een klant kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
    bodystamps.nl: de handelsnaam voor de activiteiten die op deze website zijn ondergebracht als onderdeel van de rechtspersoon PostBeeld BV.
    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door bodystamps.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en bodystamps.nl gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

    Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van bodystamps.nl.

 

Artikel 2 - Identiteit van bodystamps.nl

bodystamps.nl is onderdeel van PostBeeld BV.

Emrikweg 26a
2031 BT  Haarlem
Tel: 023-5272136

Info@postbeeld.com
KvK-nummer: 34053950
Btw-identificatienummer: NL817777003B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van bodystamps.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen bodystamps.nl en klant.
    Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
    Het aanbod is vrijblijvend. bodystamps.nl is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
    Het aanbod bevat een zo goed mogelijke omschrijving, soms afkomstig van de fabrikant, soms afkomstig of aangevuld aan de hand van eigen beschrijvingen of bevindingen van bodystamps.nl. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden bodystamps.nl niet.
    Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
    Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. bodystamps.nl kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
    Alle genoemde verkoopprijzen zijn inclusief btw.De eventuele kosten van verzending worden zichtbaar vóór het afronden van de bestelling;

Artikel 5 - De overeenkomst

    bodystamps.nl neemt uitsluitend bestellingen in behandeling die via het winkelwagensysteem op deze website besteld zijn. Telefonische- of bestellingen op andere wijze worden niet geaccepteerd.
    bodystamps.nl neemt uitsluitend bestellingen in behandeling die volledig betaald zijn. Hetzij direct via onze Payment Provider (Multisafepay) bij het plaatsen van de bestelling, hetzij na het plaatsen van de bestelling door overschrijving op bankrekening NL78 INGB 0003 0621 67 t.n.v. PostBeeld te Haarlem. In het laatste geval worden de artikelen pas definitief gereserveerd op het moment van ontvangst der betaling.

    In principe zijn alle bestelbare producten uit voorraad leverbaar. In de praktijk is een (kleine kans) aanwezig dat dit niet het geval is door fouten in het systeem of voorraadbeheer. In dat geval neemt bodystamps.nl per direct contact op met de klant en zorgt in overleg voor een oplossing of terugbetaling.
    De klant is volledig verantwoordelijk voor het verstrekken van het juist verzendadres. bodystamps.nl is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor een aan een verkeerd adres geleverde zending als gevolg van een door de klant verkeerd opgegeven adres. De klant dient deze gegevens vóór het plaatsen der bestelling goed te controleren. Na het plaatsen der bestelling is geen wijziging meer mogelijk in het verzendadres.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

    Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. 
   Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan bodystamps.nl retourneren, conform de door bodystamps.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

    Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan bodystamps.nl . Het kenbaar maken dient de klant te doen middels het modelformulier. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 7 dagen na ontvangst van door bodystamps.nl gestuurde instructies retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

    Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
    bodystamps.nl zal het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na terugontvangst van het product, aan klant terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

    bodystamps.nl  kan het herroepingsrecht van de klantt uitsluiten voor producten die speciaal tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant, die duidelijk persoonlijk van aard zijn, voor tijdschriften, voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken en voor producten die nieuw geleverd zijn maar bij retournering duidelijke gebruikssporen vertonen.

Artikel 9 - De prijs

    Prijzen kunnen op ieder moment worden aangepast, echter nooit voor bestelde artikelen vanaf het moment van bestelling. Ingeval van een uitgestelde betaling geldt hiervoor een termijn van 14 dagen vanaf het moment van bestellen.
    De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in Euro's en inclusief btw, tenzij duidelijk anders vermeld.
    Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

    bodystamps.nl geeft volledige garantie op de geleverde producten.  Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan bodystamps.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
    De garantietermijn van  bodystamps.nl komt, indien van toepassing, overeen met de fabrieksgarantietermijn. bodystamps.nl is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

    De garantie geldt niet indien:

    De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
    De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van bodystamps.nl en/of op de verpakking behandeld zijn;
    De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 Artikel 11 - Levering en uitvoering

    bodystamps.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij het beantwoorden van vragen over de levering of het product.

    Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt (zie ook bepalingen in artikel 5).

    In principe levert bodystamps.nl alles uit voorraad en vindt verzending binnen twee werkdagen (ma t/m vr) plaats. Ingeval een bepaald artikel niet uit voorraad leverbaar is maakt bodystamps.nl dat eveneens binnen twee werkdagen aan de klant bekend en treedt met de klant in overleg betreffende de levering. De klant heeft bij een vertraagde levering of bij een uiteindelijk niet-leverbaar product geen recht op een schadevergoeding. Bij een niet-leverbaar product zal terugbetaling binnen 7 dagen plaatvinden vanaf het moment waarop blijkt dat het product niet meer geleverd kan worden.

    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij bodystamps.nl tot het moment van bezorging op het door de klant aangegeven verzendadres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Klachtenregeling

    bodystamps.nl neemt iedere klacht serieus en zal altijd trachten om deze naar tevredenheid van de klant op te lossen.
    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij bodystamps.nl , nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
    Bij bodystamps.nl ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door bodystamps.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

    Bij klachten dient een klant zich allereerst te wenden tot bodystamps.nl . Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden heeft de klant de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel bodystamps.nl als klant stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de klant betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 13 - Geschillen

    Op overeenkomsten tussen bodystamps.nl en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.    Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.